Sağlık hizmetlerine katkı ve iyileştirme, toplum sağlığına ve ulusal gelişmeye değer katmanın amaçlandığı bir yapılanmanın ete kemiğe bürünmüş hali…
Tek yolun sağlıkta bilişim teknoloji ve inovasyondan geçtiğini bilerek, yazan çizen düşünen beyinleri buluşturma platformu…
Sağlık eğitimcileri, uygulayıcıları ve idarecilerine bir şeyler söyleme ve söyletme altyapısı…
Kısmen lokalle başlayarak genişleme ve ufukta sınırsızı yakalama azmi…
Bayrak yarışında gelecek nesillere koşmayı öğretme, meşale ateşini gür tutma…
Yapay zeka, dijital sağlık ve gelecekte insan sağlığını ilgilendiren tüm alanları konuşurken mutlulukla görüşmek dileğiyle…

VİZYON

Biyoteknoloji ve stratejik sağlık konuları başta olmak üzere tüm sağlık sektörünü ve toplumu ilgilendiren sağlık konularında, bilimsel ve etik değerlerden asla ödün vermeden bilgi/hizmet/ürün üretmeye vesile olunması; insan onuruna saygılı, güvenilir, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.

MİSYON

“En büyük değer, bilgi; en üstün uğraş, insana hizmettir

AMAÇ

Dernek, birey ve toplum sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hastalıkların tanı, tedavisi ile alakalı her konu/alanda eğitim, araştırma, uygulama, proje, kurs, kongre, toplantılar yapmak, eğitim materyalleri oluşturabilmek, araştırma ve uygulama merkezleri açmak amacı ile kurulmuştur. Sağlık alanında yeni gelişmelerin takip edilmesi, stratejik halk sağlığı çalışmaları yapılması ve sağlıkta inovasyon kültürünün yerleşmesi için de çalışmalar yapılacaktır. Akademik ve nitelikli bilgi paylaşımı ve birlikte fikir üretimi için işbirlikleri ve uzmanlaşma ortamları oluşturulacak, akademik içerikli ve stratejik öneme sahip sağlık konuları araştırılacak, tartışacak ve paylaşılacaktır.

Çalışma Konularımız ve etkinlik Biçimlerimiz

1-Sağlığın iyileştirilmesi için etkinlikler planlamak ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Eğitim, Kurs, seminer, konferans, Uygulama ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Dernek hedefleri doğrultusunda gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Çalışmalar için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Yasal çerçeveler içinde yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Tüzük amaçlarına uygun, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını belirleme ve çözmeye, toplumsal gelişmişliğe katkıda bulunmaya yönelik projeler yapmak,

8-Üyelerin bilgilenmesi ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Aile ve Toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, nesil sağlığı ile ilgili her alanda çalışmak, kötü alışkanlıklarla mücadele, obesite, gıda katkı maddeleri, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam vb konularda uğraş vermek,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

14-Sağlık alanlarındaki konularda araştırmalar için komisyonlar kurarak çalışmalar yapmak.

15-Özellikle dernek amaçları arasında belirtilen hususlara ilişkin olarak çalışmalarda ve hizmetlerde bulunan kimselere ödüller vermek.

16-Üyeleri ve oluşturacağı çalışma grupları aracılığıyla üçüncü kişilere bedeli karşılığında projeler, raporlar hazırlamak, bilirkişilik yapmak.

17-Gerektiğinde derneğin faaliyetleri ve geliştirilmesi için dernek üyelerinden veya dışardan ücreti mukabilinde eleman çalıştırmak.

18-Sağlık alanında AR GE ve araştırma merkezleri açmak.

19-Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

20-Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

21-Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

22-Dernek faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık, bilirkişilik yapmak, anketler yapmak, eğilimler belirlemek, kamu ve özel sağlık sektörlerinin performans göstergelerinin, endekslerinin ve standartlarının araştırılması belirlenmesine destek olmak. Sektörel bilgi bankasının oluşturulması yönünde çaba harcamak.

23- Gelir artırıcı projeler geliştirmek, bunlar için gerekirse, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurmak.

24-Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler ve sosyal risk altındaki diğer gruplara yönelik iyileştirici projeler yapmak.

25-Sağlık eğitimi, kültürü ve sağlık için spor konularında, sağlık turizmi ve bu kapsamda termal turizm ve termal turizm kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili projeler yapmak.